جرم های ریختنی آلومینی

جرمهای ریختنی در تهیه ی قطعات نسوز، پوشش دادن سطوح و یا پر کردن حجمهای
نامنظم کاربرد وسیعی دارند.
انتخاب صحیح جرمهای نسوز و همچنین رعایت دستور العمل کاربردی هنگام استفاده
موجب افزایش استحکام و بهره وری جرمهای ریختنی و همچنین کاهش هزینه ها و
سهولت تعمییرات خواهد شد.

جرم های ریختنی نسوز ویژه برای مصارف خاص نیز تهیه می گردد . از جمله جرم های نسوز مقاوم به بخارات قلیایی که به صورت ویژه جهت پوشش مشعل کوره های سیمان و زباله سوز ها تولید میشود و نیز جرم های مورد استفاده در صنایع آلومینیوم که به جرم ها مقاوم به آلومینیوم معروف هستند. جرم های ریختنی کاربرد عمومی در صنایع دارد و به طور گسترده در صنایع متالوژی ، فروآلیاژ ، پتروشیمی ، شیمیایی ، کک سازی ، صنایع آهک و سیمان ، ساخت بویلر و نیروگاه های حرارتی استفاده شود.