ویژگی ها

تخلخل کم
مقاوم در برابر شوک حرارتی بالا
مقاومت به خزش
مقاومت در برابر پوسته شدن عالی
مقاومت عالی در برابر نفوذ گاز CO
مقاومت عالی در برابر خوردگی قلیایی ها
مقاوم در برابر نفوذ سرباره
انبساط در باز پخت
پایداری ابعادی عالی

کاربرد

لایه کاری و لایه ایمنی پاتیل،
لایه ایمنی و کاری تاندیش
لایه ایمنی کوره  قوس الکتریکی
آجرهای آنکر
منطقه ایمنی کوره سیمان
کلسیناسیون کوره سیمان
سقف کلین هود سیمان
چکر شیشه
مناطق مختلف کوره احیای مستقیم
رژنراتورهای اسید

آجرهای نسوز پیشرفته

آجر با ۷۰ درصد بوکسیتآجر نسوزآجر نسوز پیشرفتهآجرهای نسوز پیشرفته